Nápověda

Aplikace Validátor VŠE zpřístupňuje akademické obci VŠE výsledky kontroly vysokoškolských kvalifikačních prací (VŠKP) aj. dokumentů na projevy plagiátorství.

Přehled všech prací

Detailní přehled všech Vám dostupných analyzovaných dokumentů naleznete pod odkazem Všechny práce. Záznamy můžete třídit kliknutím na záhlaví seznamu, např. podle data vytvoření nebo podle míry maximální nalezené shody mezi dvěma soubory.

Detekce plagiátorství

Pokud je u analyzované práce nalezena shoda textu, zkontrolujte jednotlivé soubory (Výsledky kontroly: ikonka ). U každého souboru jsou vypsány nalezené podobné soubory z Theses.cz (VŠKP), Odevzdej.cz (seminární práce) anebo z Internetu. Sloupec Shoda zobrazuje dvě hodnoty určující délku nalezeného textu – podíl shodného textu v analyzovaném dokumentu (např. 7 % z délky VŠKP) a podíl shodného textu v nalezeném dokumentu (např. 30 % z článku na Wikipedii). Sloupec Operace Vám umožňuje pro každý nalezený dokument stáhnout PDF protokol s informacemi o analyzovaném dokumentu, o nalezeném dokumentu a výpis obsahu analyzovaného dokumentu s červeně vyznačenými shodnými pasážemi textu. Druhá ikonka ve sloupci Operace umožňuje stáhnout nalezený podobný dokument, pokud je veřejně dostupný.

Analýzou shodných pasáží posuďte, zda se jedná o plagiátorství nebo korektní přímou citaci s uvedením citovaného zdroje. Citovaný zdroj může být odlišný oproti nalezenému dokumentu.

Příklady korektního citování:

  • Autor text řádně cituje jako přímou citaci (v uvozovkách) s uvedením zdroje.
  • Delší, veřejně dostupný text s uvedením zdroje citace je uveden v samostatné příloze nebo na konci práce.
  • Jako podobný soubor byla nalezena práce stejného autora, např. seminární práce v systému odevzdej.cz (autocitace) nebo VŠKP vystavená autorem na Internetu (např. předchozí neobhájená VŠKP).

Příklady porušení citační etiky:

  • Autor zkopíruje text z cizího dokumentu doslova (přímá citace), bez označení přímé citace.
  • Autor parafrázuje cizí dokument (nepřímá citace), ale neuvede zdroj, ze kterého čerpal.
  • Autor v seznamu použité literatury uvádí – za účelem zvýšení důvěryhodnosti své práce – odkazy na zdroje, které v textu nepoužil (nejsou citovány jako přímá nebo nepřímá citace).

Podle míry pochybení řádného citování je možné práci ohodnotit nižší známkou, vrátit práci k přepracování nebo předat posouzení míry plagiátorství disciplinární či etické komisi VŠE. V případě prokázání plagiátorství by práce neměla být přijata k obhajobě.

Nápovědu k citační normě ISO 690, s možností konzultací dotazů, naleznete na http://knihovna.vse.cz/citace.